Showing all 20 results

แร็คครอบชั้นวางสินค้า

แร็คครอบเชลฟ์ หรืออาจเรียกว่าแร็คครอบชั้นวางสินค้า เป็นการประยุคใช้ระหว่างแร็คที่ใช้สต๊อคสินค้า เข้ากับ เชลล์วางของ หรือ ชั้นวางสินค้า เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานในร้านค้ามากขึ้น สะดวกต่อการจัดเก็บหรือสต๊อคสินค้า และการนำสินค้าออกมาแสดงบนชั้นวาง

ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม

แรควางห้องครัว