Showing all 3 results

ชั้นโชว์แผ่นกระเบื้อง

ชั้นโชว์แผ่นกระเบื้อง คือ ชั้นสำหรับโชว์และขาย แผ่นกระเบื้อง นิยมใช้ในร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง